Formularz opinii konsultanta

Formularz „Opinia konsultanta krajowego / wojewódzkiego w sprawie zastosowania u świadczeniobiorcy leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL)”, stanowi załącznik nr 6 do aktualnego Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie  podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Opinia sporządzana jest w sytuacji konieczności potwierdzenia decyzji lekarza prowadzącego o włączeniu terapii w ramach RDTL u pacjenta po raz pierwszy. Opinia jest wydawana na podstawie Wniosku oraz ewentualnych informacji dodatkowych, o które może poprosić konsultanta krajowy / wojewódzki. Opinia ma na celu potwierdzenie poprawności doboru terapii, jak również fakt, iż zostały wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania w danym wskazaniu dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych lub brak jest możliwości ich zastosowania (np. brak możliwości włączenia pacjenta do terapii finansowanej w ramach programu lekowego).

Dokument ten jest sporządzany jednorazowo, przed zastosowaniem i włączeniem leczenia.

Otrzymaną opinię wraz z wnioskiem oraz fakturami zakupu leku wysyła się do Dyrektora OW NFZ.

Serwis obsługiwany przez Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, REGON: 302053014. Informujemy, że serwis nie przetwarza danych osobowych, ani klinicznych pacjentów czy personelu medycznego, wprowadzonych do niniejszego Formularza. Wprowadzane dane osobowe są przetwarzane tylko w przeglądarce użytkownika i służą wyłącznie do wygenerowania formularza wniosku w pliku PDF/RTF, na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika.