Informacja nt. wykazu leków niepodlegających finansowaniu w RDTL

Na podstawie art. 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875), Minister Zdrowia ogłosił w dniu 29.04.2024 r. obowiązującą listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Wchodzi ona w życie 7 dni od daty jej publikacji, tj. od dnia 6  maja 2024 r. - zapisane w niej zostało 94 pozycje (tabela w załączeniu).

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury RDTL (znajdującym się na poniższym wykazie) przed wpisaniem go na wykaz, mają prawo do kontynuacji leczenia, pod warunkiem udowodnienia przez prowadzącego lekarza specjalistę skuteczności dotychczasowego leczenia. Powyższe musi zostać udokumentowane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta (odpowiednie wpisy wraz z wynikami badań potwierdzającymi skuteczność terapii). Informacja o kontynuacji tego leczenia musi zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z użyciem formularza Informacja do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach  ratunkowego dostępu do technologii lekowej”.

Lp.Nazwa produktu
leczniczego
Nazwa międzynarodowaPostaćWskazanie, w którym lek nie może być finansowanyKod ICD10Uwagi
1AdynoviRurioctocogum alfa pegolumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu
do wstrzykiwań
Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i BD66,D67w populacji pacjentów <12 roku życia
2AfinitorEverolimustabletkiLeczenie chorych na
zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem ewerolimusu
C50brak
3AimovigErenumabroztwór do wstrzykiwańMigrena przewlekłaG43brak
4AjovyFremanezumabroztwór do wstrzykiwańMigrena epizodycznaG43rekomendacja dotyczyła objęcia refundacją w migrenie przewlekłej i epizodycznej; lek objęty refundacją w migrenie przewlekłej
5BavencioAvelumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiLeczenie raka nerkiC64wiek 18 lat i powyżej; histologicznie potwierdzone rozpoznanie raka nerkowokomórkowego z komponentem jasnokomórkowym; w terapii skojarzonej z aksytynibem; nowotwór w stadium zaawansowanym (obecne przerzuty odległe) lub nawrót po leczeniu chirurgicznym lub brak możliwości radykalnego leczenia chirurgicznego; brak wcześniejszego leczenia farmakologicznego raka nerki;
6Berinert 2000Inhibitor C1-esterazy, ludzkiproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwańDziedziczny obrzęk naczynioruchowy (HAE)D84.1leczenie zapobiegawcze pacjentów z nawracającymi napadami HAE o ciężkim przebiegu z wyłączeniem kobiet w ciąży, u których stwierdza się niedobór inhibitora C1- esterazy
7Berinert 3000Inhibitor C1-esterazy, ludzkiproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwańDziedziczny obrzęk naczynioruchowyD84.1leczenie zapobiegawcze pacjentów z nawracającymi napadami HAE o ciężkim przebiegu z wyłączeniem kobiet w ciąży, u których stwierdza się niedobór inhibitora C1- esterazy
8BrineuraCerliponase alfaroztwór do infuzji + roztwór do
przepłukiwania
Leczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2E75.4brak
9CabliviCaplacizumabproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu
do wstrzykiwań
Leczenie epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowejM31.1
10CamzyosMavacamtenkapsułki twardeKardiomiopatia przerostowa zawężającaI42.1leczenie objawowej kardiomiopatii przerostowej zawężającej (klasa II - III wg NYHA) w populacji pacjentów dorosłych
11CosentyxSecukinumabroztwór do wstrzykiwańRopne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych (HS)L73.2leczenie dorosłych pacjentów z chorobą w postaci umiarkowanej i ciężkiej
12CresembaIsavukonazolumkapsułki twardeInwazyjna aspergilloza; mukormykozaB44,B46inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza -
u pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie
amfoterycyną B
13CresembaIsavukonazolumproszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzjiInwazyjna aspergilloza; mukormykozaB44,B46inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza -
u pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie
amfoterycyną B
14ElmironPentosan polysulfate sodiumkapsułki twardeLeczenie zespołu bolesnego pęcherza moczowego z glomerulacjami lub zmianami Hunnera, śródmiąższowe
zapalenie pęcherza moczowego
N30.1brak
15EmgalityGalcanezumabroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczuMigrena przewlekłaG43W ramach leczenia profilaktycznego
16EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawkaLeczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego
idiopatycznego zapalenia stawów
M05,M06,M08brak
17EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczuLeczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawówM05,M06,M08brak
18EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawkaLeczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawówL40.5,
M07.1,
M07.2,
M07.3
brak
19EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczuLeczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawówL40.5,
M07.1,
M07.2,M07.3
brak
20EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawkaLeczenie aktywnej postaci
zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
M45brak
21EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczuLeczenie aktywnej postaci
zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
M45brak
22EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawkaLeczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK
M46.8brak
23EnbrelEtanerceptumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczuLeczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii bez zmian radiograficznych
charakterystycznych dla ZZSK
M46.8brak
24Erlotinib KrkaErlotinibi hydrochloridumtabletki powlekaneLeczenie niedrobnokomórkowego
lub drobnokomórkowego raka płuca
C34
25Erlotinib MylanErlotinibtabletki powlekaneLeczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płucaC34brak
26Erlotinib VipharmErlotinibtabletki powlekaneLeczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płucaC34brak
27EsperoctTuroctocog alfa pegolproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu
do wstrzykiwań
Leczenie i profilaktyka krwawień u chorych na hemofilię A (wrodzony niedobór czynnika VIII)D66w populacji pacjentów w wieku 12 lat i powyżej
28FotivdaTivozanib hydrochloride monohydratekapsułki twardeLeczenie raka nerkiC64brak
29HemlibraEmicizumabroztwór do wstrzykiwańHemofiliaD66,D67profilaktyka epizodów krwawienia u pacjentów <18 r.ż. z hemofilią A z inhibitorami czynnika VIII
30HumiraAdalimumabroztwór do wstrzykiwańLeczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu
umiarkowanym i ciężkim
L73.2brak
31IlarisCanakinumabroztwór do wstrzykiwańLeczenie wrodzonych zespołów autozapalnychE85,R50.9,
D89.8,
D89.9
w leczeniu wrodzonych zespołów autozapalnych: CAPS (w tym: NOMID/CINCA; MWS; FCAS); TRAPS;
HIDS/MKD; FMF po nieskuteczności leczenia maksymalną tolerowaną dawką kolchicyny
I linia leczenia skojarzonego z gemcytabiną i cisplatyną dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym gruczolakorakiem dróg żółciowych
32ImfinziDurvalumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiRak dróg żółciowychC22.1,C23,C24.0,
C24.1,
C24.8,C24.9
33KaftrioIvacaftorum + tezacaftorum + elexacaftorumtabletki powlekaneMukowiscydozaE84leczenie mukowiscydozy w ramach terapii skojarzonej z zastosowaniem preparatów zawierających iwakaftor, tezakaftor oraz eleksakaftor u pacjentów w wieku co najmniej 6 lat i starszych, którzy posiadają co najmniej jedną mutację F508del w genie CFTR
34KalydecoIvacaftorumtabletki powlekaneMukowiscydozaE84leczenie mukowiscydozy w ramach terapii skojarzonej z zastosowaniem preparatów zawierających iwakaftor, tezakaftor oraz eleksakaftor u pacjentów w wieku co najmniej 6 lat i starszych, którzy posiadają co najmniej jedną mutację F508del w genie CFTR
35KanumaSebelipazum alfakoncentrat do
sporządzania roztworu do infuzji
Leczenie chorych z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazyE75.5,E75.6brak
36Ketokonazol HRAKetoconazolumtabletkiEndogenny zespół Cushinga> 12 rż
37KeytrudaPembrolizumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiLeczenie raka urotelialnegoC65,C66,C67,
C68
brak
38KeytrudaPembrolizumabkoncentrat do sporządzania roztworu
do infuzji
Leczenie raka nerkiC64I linia terapii, terapia skojarzona z aksytynibem
39KimmtrakTebentafuspkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (koncentrat jałowy)Czerniak błony naczyniowej okaC69,C69.3,C69.4monoterapia w leczeniu choroby w stadium nieresekcyjnym lub przerzutowym u dorosłych pacjentów, u których występuje ludzki antygen leukocytarny HLA-A*02:01
40KymriahTisagenlecleuceldyspersja do infuzji, 1,2 x10^6 - 6x 10^8 komórek w worku infuzyjnymLeczenie chorych na chłoniaki BkomórkoweC82,C83,C85leczenie dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego o stopniu złośliwości G1, G2 lub G3A, z udokumentowanym niepowodzeniem dwóch lub więcej linii leczenia systemowego, w tym zawierającego przeciwciało anty-CD20 i związki alkilujące
41KyprolisCarfilzomibumproszek do sporządzania roztworu do infuzjiSzpiczak plazmocytowyC90.0terapia skojarzona z daratumumabem i deksametazonem dorosłych chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego po uprzednim zastosowaniu 1, 2 albo 3 linii leczenia
42LamzedeVelmanase alfaproszek do sporządzania roztworu
do infuzji
Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozyE77.1brak
43LenvimaLenvatinibkapsułki twardeLeczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie
jodem radioaktywnym
C73brak
44LojuxtaLomitapidumkapsułki twardeHipercholesterolemia rodzinnaE78.01postać homozygotyczna; populacja pacjentów dorosłych
45LonquexLipegfilgrastimumroztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawkaSkrócenie czasu trwania neutropenii z gorączką lub zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączkąu pacjentów z nowotworami złośliwymi (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych poddawanych chemioterapii cytotoksycznej o odstępach czasu pomiędzy cyklami nie krótszych niż 14 dni
46LunsumioMosunetuzumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiLeczenie chorych na chłoniaki BkomórkoweC82,C83,C85leczenie dorosłych chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka grudkowego (ICD-10: C82), którzy otrzymali wcześniej co najmniej dwie linie leczenia, w tym przeciwciało anty-CD20 i lek alkilujący
47LuxturnaVoretigene neparvoveckoncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu
do wstrzykiwań
Dziedziczna dystrofia siatkówkiH35.5u pacjentów z potwierdzoną bialleliczną mutacją genu RPE65
48LynparzaOlaparibtabletki powlekaneLeczenie pacjentów z przerzutowym lub niekwalifikującym się do leczenia radykalnego gruczolakiem trzustkiC25.0,
C25.1,
C25.2,
C25.3,
C25.5,
C25.7,
C25.8,
C25.9
u pacjentów z obecnością mutacji BRCA1/2
49MabTheraRituximabroztwór do wstrzykiwańChłoniaki złośliweC82,C83brak
50MekinistTrametinibtabletki powlekaneNiedrobnokomórkowy rak płucaC34I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
51MetopironeMetyraponumkapsułki miękkieLeczenie pacjentów z hiperkortyzolemiąE24.0,
E24.3,
E24.8,
E24.9
leczenie endogennego zespołu Cushinga
52MyaleptaMetreleptinumproszek do sporządzania roztworu
do wstrzykiwań
LipodystrofiaE88.1brak
53MylotargGemtuzumab ozogamycinumproszek do sporządzania koncentratu roztworu
do infuzji
Ostra białaczka szpikowaC92.0W populacji pacjentów pediatrycznych >15 r.ż. ze wznową choroby (osoby z nawrotem choroby między 15 a 18 r.ż)
54NaglazymeGalsulfasekoncentrat do
sporządzania roztworu do infuzji
Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux-Lamy)E76.2brak
55NerlynxNeratinibtabletki powlekaneRak piersiC50leczenie adjuwantowe
56NgenlaSomatrogonumroztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczuSomatotropinowa niedoczynność przysadkiE23leczenie dzieci i młodzieży w wieku 3 lat i starszych z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi niedostatecznym wydzielaniem hormonu wzrostu
57OcalivaAcidum obeticholicumtabletki powlekanePierwotne żółciowe zapalenie dróg żółciowychK74.3leczenie pacjentów dorosłych, u których odpowiedź na leczenie kwasem ursodeoksycholowym (UDCA) jest niedostateczna lub w monoterapii u dorosłych z nietolerancją UDCA w ramach III linii leczenia (po UDCA i innym leczeniu branym pod uwagę w wytycznych klinicznych)
58Onivyde pegylated liposomalIrinotecani hydrochloridum trihydricumkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiRak trzustki w stadium uogólnieniaC25.0,
C25.1,
C25.2,
C25.3,
C25.7,
C25.8,C25.9
brak
59OpdivoNivolumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiRak urotelialnyC65,C66,C67miejscowo zaawansowany lub przerzutowy, nieoperacyjny rak urotelialny w populacji pacjentów dorosłych, po niepowodzeniu wcześniejszej terapii opartej na pochodnych platyny
60OzurdexDexamethasonumimplant do ciała szklistego w aplikatorzeZapalenie błony naczyniowej oka - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowaH20.0,H30.0brak
61PhesgoPertuzumab + trastuzumabroztwór do wstrzykiwańRak piersiC50leczenie neoadjuwantowe pertuzumabem w skojarzeniu z trastuzumabem (podawanych niezależnie lub w formie produktu leczniczego złożonego, zawierającego pertuzumab i trastuzumab do podawania podskórnego) i chemioterapią
62PhesgoPertuzumab + trastuzumabroztwór do wstrzykiwańRak piersiC50leczenie przerzutowego raka piersi pertuzumabem w skojarzeniu z trastuzumabem (podawanych niezależnie lub w formie produktu leczniczego złożonego, zawierającego pertuzumab i trastuzumab do podawania podskórnego) i docetakselem (I linia leczenia przerzutowego raka piersi)
63PoteligeoMogamulizumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiChłoniaki T-komórkoweC84monoterapia dorosłych chorych na ziarniniaka grzybiastego (ICD-10: C84.0) lub zespół Sezary’ego (ICD-10: C84.1), u których zastosowano wcześniej co najmniej jedną linię leczenia systemowego
64ProduodopaFoslevodopa + foscarbidoparoztwór do infuzjiChoroba ParkinsonaG20leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej postaci choroby Parkinsona w roztworze do podawania w ciągłej infuzji podskórnej u pacjentów, u których dotychczasowe leczenie doustne nie przyniosło efektów
65RaxoneIdebenonetabletki powlekaneLeczenie dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera (LHON)H47.2brak
66RespreezaLudzki inhibitor alfa- 1proteinazyproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu
do infuzji
Leczenie chorych z ciężkim niedoborem alfa-1-antytrypsyny i rozedmą płucJ44.8,E88.0
67RinvoqUpadacitinibtabletki o przedłużonym uwalnianiuAtopowe zapalenie skóryL20w ramach leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry
68RybrevantAmivantamabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiZaawansowany niedrobnokomórkowy rak płucaC34z aktywującymi mutacjami insercyjnymi w eksonie 20 w genie kodującym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), po niepowodzeniu terapii opartej na pochodnych platyny; w populacji pacjentów dorosłych; leczenie w
monoterapii
69SaphneloAnifrolumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiToczeń rumieniowaty układowyM32leczenie uzupełniające u dorosłych pacjentów z aktywnym, seropozytywnym toczniem rumieniowatym układowym o postaci umiarkowanej do ciężkiej pomimo zastosowania standardowego leczenia
70SarclisaIsatuximabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiSzpiczak plazmocytowyC90.0terapia skojarzona z karfilzomibem i deksametazonem u dorosłych pacjentów, którzy otrzymali wcześniej co najmniej 1-3 linie leczenia, z czynnościową niewydolnością nerek w momencie rozpoczęcia terapii (eGFR <60 ml/min/1,73m2) oraz w stanie sprawności wg ECOG 0-2)
71SigniforPasireotidumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwańChoroba CushingaE24.0w populacji osób dorosłych, z potwierdzoną klinicznie i biochemicznie chorobą Cushinga, u których wykonanie zabiegu operacyjnego guza przysadki nie jest możliwe lub zakończyło się niepowodzeniem; tylko dla leku w dawce 10mg
72SkilarenceDimethylis fumarastabletkiŁuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiegoL40w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne
73StrensiqAsfotasum alfaroztwór do wstrzykiwańHiperfosfatazja dziecięcaE83.3leczenie pacjentów z objawami kostnymi w przebiegu hipofosfatazji dziecięcej; postacie perinatalna, niemowlęca i dziecięca
74TafinlarDabrafenibkapsułkiNiedrobnokomórkowy rak płucaC34I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
75TecentriqAtezolizumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiRak piersiC50potrójnie ujemny rak piersi; terapia skojarzona z nab- paklitakselem u pacjentów z miejscowo
zaawansowanym lub rozsianym procesem chorobowym, z ekspresją PD-L1 ≥1%, którzy nie otrzymali terapii z powodu choroby rozsianej
76TecvayliTeclistamabroztwór do wstrzykiwańSzpiczak plazmocytowyC90.0monoterapia dorosłych chorych na szpiczaka plazmocytowego, o stanie sprawności wg ECOG 0-1, u których stosowano uprzednio co najmniej trzy linie leczenia szpiczaka plazmocytowego, w tym zawierające lek immunomodulujący, inhibitor proteasomu oraz przeciwciało anty-CD38
77TrepulmixTreplostinilroztwór do infuzjiPrzewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucneI27,I27.0,I26Leczenie zakrzepowo zatorowego nadciśnienia płucnego CTEPH w monoterapii oraz w skojarzeniu z riocyguatem (IV klasa czynnościowa wg NYHA/WHO; w kolejnej linii leczenia pacjentów z II/III klasą czynnościową wg NYHA/WHO po niepowodzeniu lub nietolerancji terapii riocyguatem (RIOC) oraz w terapii skojarzonej treprostynil z riocyguatem)
78TysabriNatalizumabroztwór do wstrzykiwańStwardnienie rozsianeG35leczenie z zastosowaniem postaci leku podawanej podskórnie, w populacji pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią choroby po niepowodzeniu terapii I rzutu oraz w populacji pacjentów z szybko rozwijającą się ciężką postacią choroby u pacjentów >12 r.ż.
79VerquvoVericiguattabletki powlekanePrzewlekła niewydolność sercaI50w populacji pacjentów dorosłych
80VerzeniosAbemaciclibtabletki powlekaneRak piersiC50w skojarzeniu z hormonoterapią w ramach leczenia uzupełniającego dorosłych pacjentów we wczesnym stadium raka piersi wykazującego ekspresję receptora hormonalnego (HR) i niewykazującego ekspresji receptora HER2 z przerzutami do węzłów chłonnych, z wysokim ryzykiem wystąpienia nawrotu
81VoxzogoVosoritidumproszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwańAchondroplazjaQ77.4leczenie pacjentów z achondroplazją u pacjentów w wieku co najmniej 2 lat, u których nasady kości długich nie są zamknięte
82VyndaqelTafamidisumkapsułki miękkiekardiomiopatia w przebiegu amyloidozy transtyretynowejE85w leczeniu dziedzicznej lub typu dzikiego amyloidozy transtyretynowej u dorosłych pacjentów z kardiomiopatią
83VyndaqelTafamidisumkapsułki miękkierodzinna transtyretynowa polineuropatia amyloidowa
(TTRFAP)
E85.1
84XgevaDenosumabroztwór do wstrzykiwańGuz olbrzymiokomórkowy kościD48.0brak
85XofigoRadium dichloridum Ra223roztwór do wstrzykiwańRak gruczołu krokowegoC61leczenie chorych na przerzutowego, opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z objawowymi przerzutami do kości bez stwierdzonych przerzutów trzewnych, z progresją po uprzednim zastosowaniu co najmniej dwóch linii terapii systemowej z powodu mCRPC (innych niż analogi LHRH) lub niekwalifikujących się do jakiegokolwiek dostępnego leczenia systemowego mCRPC; w monoterapii lub w skojarzeniu z analogiem hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH),
86XospataGilteritinibi fumarastabletki powlekaneLeczenie nawrotowej ostrej białaczki szpikowej gilterytynibemC92.0leczenie podtrzymujące remisję
87XtandiEnzalutamidumkapsułki miękkieRak gruczołu krokowegoC61terapia hormonowrażliwego przerzutowego raka gruczołu krokowego; leczenie skojarzone z terapią deprywacji androgenowej
88XtandiEnzalutamidumtabletki powlekane
kapsułki miękkie
Rak gruczołu krokowegoC61terapia hormonowrażliwego przerzutowego raka gruczołu krokowego; leczenie skojarzone z terapią deprywacji androgenowej
89XtandiEnzalutamidumRak gruczołu krokowegoC61leczenie choroby opornej na kastrację u chorych po wcześniejszym leczeniu octanem abirateronu oraz docetakselem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa
90XtandiEnzalutamidumtabletki powlekaneRak gruczołu krokowegoC61leczenie choroby opornej na kastrację u chorych po wcześniejszym leczeniu octanem abirateronu oraz docetakselem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa
91YervoyIpilimumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiCzerniak skóry lub błon śluzowychC43dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii
92YervoyIpilimumabkoncentrat do sporządzania roztworu do infuzjiRak przełykuC15I linia leczenia u pacjentów dorosłych z zaawansowanym, nieoperacyjnym, nawrotowym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem przełyku oraz ekspresją PD-L1 na komórkach guza wynoszącą ≥1%, terapia skojarzona z niwolumabem
93ZejulaNiraparibkapsułki twardeLeczenie chorych na raka jajnika, jajowodu lub raka otrzewnejC56,C57,C48leczenie podtrzymujące chorych na nawrotowego platynowrażliwego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej
94ZolgensmaOnasemnogene abeparvovecumroztwór do infuzjiRdzeniowy zanik mięśni (SMA) (ICD-10: G12)G12w zakresie pacjentów nieobjętych programem lekowym