Informacja o wydatkach NFZ na finansowanie RDTL

Łączne, maksymalne wydatki systemu na ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL) określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875). Stanowią one nie więcej, niż 3% wartości łącznych wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach programów lekowych oraz leków stosowanych w chemioterapii.

Powyższa wartość nie oznacza środków dedykowanych finansowaniu leczenia w ramach całej procedury RDTL przez pojedynczy szpital, tylko budżetu na RDTL w skali całego kraju. W 2021 r. kwota dedykowana finansowaniu leczenia w ramach procedury RDTL, wyznaczona na podstawie powyższego algorytmu wynosi 161 381 000 zł.

Dystrybucji środków pomiędzy poszczególne szpitale na 2021 r. dokonały Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w oparciu o dane historyczne dotyczące wykorzystania przez świadczeniodawców środków dedykowanych procedurze RDTL na podstawie decyzji Ministra Zdrowia z lat ubiegłych. Kwoty na lata następne będę dystrybuowane na podstawie rzeczywistego wykonania świadczeń w RDTL w roku poprzednim.

W przypadku, w którym dany świadczeniodawca wykorzysta pulę dostępnych środków dedykowanych procedurze RDTL, ma on możliwość renegocjacji kontraktu na RDTL z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Łączne wydatki na RDTL publikowane są systematycznie przez Narodowy Funduszu Zdrowia. Wydatki na RDTL za okres styczeń – grudzień 2020 r. wyniosły 19 932 600 zł, co stanowiło 42% wykonania całkowitego budżetu na RDTL (komunikat DEF 2020).

Wydatki na RDTL za okres styczeń – grudzień 2021 r. wyniosły 122 020 200,00 zł, co stanowi 77,53% wykonania całkowitego budżetu na RDTL (komunikat DEF 2021).

Planowany koszt całkowitego budżetu na refundację w ramach RDTL na rok 2022 ma wynieść: 181 284,00 tys. zł. Realizacja procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowej w okresie styczeń – grudzień 2022 r: 166 623,61 tys. zł, co stanowi 91,91% całkowitego budżetu na refundację (komunikat DEF 2023). 

 

Planowany koszt całkowitego budżetu na refundację w ramach RDTL na rok 2023 ma wynieść 295 807,00 tys. zł. Realizacja procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowej w okresie styczeń - listopad 2023 r.: 240 585,89 tys. zł, co stanowi 81,33% całkowitego budżetu na refundację (komunikat DEF 2023).

Planowany koszt całkowitego budżetu na refundację w ramach RDTL na rok 2024 ma wynieść 324 005,00 tys. zł. Realizacja procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowej za miesiąc styczeń – luty 2024 r. wyniosła: 19 777,27 tys. zł, co stanowi 6,10% całkowitego budżetu na refundację (komunikat DEF).

Plan finasowy na rok 2024

 

Data
publikacji 
Koszty
wskazanego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Wyszczególnienie
pozycji planu finasnowego wraz z nazwą
Plan na 2022 r. [tys. PLN] APlan po zmianie [tys. PLN] BRóżnica [tys. PLN]
B-A
Dynamika B/A [%]
2023-09-29Koszty Dolnośląskiego OW NFZ B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)00- 
2024-03-04Koszty Dolnośląskiego OW NFZ B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)2181921819 100
2023-09-29Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)00- 
2024-03-04Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1080810808 100
2023-09-29Koszty Lubelskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)00- 
2024-03-04Koszty Lubelskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1690316903 100
2023-09-29Koszty Lubuskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)00- 
2024-03-04Koszty Lubuskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)29852985 100
2023-09-29Koszty Łódzkiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)00- 
2024-03-04Koszty Łódzkiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1400614006 100
2023-09-29Koszty Małopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)00- 
2024-03-04Koszty Małopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)2616626166 100
2023-09-29Koszty Mazowieckiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)00- 
2024-03-04Koszty Mazowieckiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6461064610 100
2023-09-29Koszty Opolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)00- 
2024-03-04Koszty Opolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)10661066 100
2023-09-29Koszty Podkarpackiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)00- 
2024-03-04Koszty Podkarpackiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1182011820 100
2023-09-29Koszty Podlaskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)00- 
2024-03-04Koszty Podlaskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)61616161 100
2023-09-29Koszty Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)00- 
2024-03-04Koszty Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)2534725347 100
2023-09-29Koszty Śląskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)00- 
2024-03-04Koszty Śląskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)4578945789 100
2023-09-29Koszty Świętokrzyskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)00- 
2024-03-04Koszty Świętokrzyskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)60856085 100
2023-09-29Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)00- 
2024-03-04Koszty Wielkopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)40464046 100
2023-09-29Koszty Wielkopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)00- 
2024-03-04Koszty Wielkopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)2159721597 100
2023-09-29Koszty Zachodniopomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)00- 
2024-03-04Koszty Zachodniopomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)93329332 100

 

Wersjan planu finansowego NFZWyszczególnienie pozycji planu finansowego wraz z nazwąPlan na 2024 rok [tys. PLN] APlan po zmianie [tys. PLN] BRóżnica B-A [tys. PLN]Dynamika B/A [%]
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2024 ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA W POROZUMIENIU Z MINISTREM FINANSÓW W DNIU 29 WRZEŚNIA 2023 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)323 44500100
PLAN FINANSOWY NFZ NA 2024 R. STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 24/2024/DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 3 KWIETNIA 2024 R. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROKB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)323 445324 005560100,17

Plan finasowy na rok 2023

 

Data
publikacji 
Koszty
wskazanego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Wyszczególnienie
pozycji planu finasnowego wraz z nazwą
Plan na 2022 r. [tys. PLN] APlan po zmianie [tys. PLN] BRóżnica [tys. PLN]
B-A
Dynamika B/A [%]
2022-07-26Kosztyn Dolnośląskiego OW NFZ B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)122510- 
2022-12-30Koszty Dolnośląskiego OW NFZ B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1225112251-100,00
2023-01-27Koszty Dolnośląskiego OW NFZ B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)122511230049100,40
2023-02-07Koszty Dolnośląskiego OW NFZ B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12251137161465111,96
2023-04-05Koszty Dolnośląskiego OW NFZ B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12251140261775114,49
2023-06-09Koszty Dolnośląskiego OW NFZ B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12251139401689113,79
2023-06-22Koszty Dolnośląskiego OW NFZ B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12251139401689113,79
2023-09-04Koszty Dolnośląskiego OW NFZ B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12251141281877115,32
2023-09-22Koszty Dolnośląskiego OW NFZ B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12251222289977181,44
2023-10-12Koszty Dolnośląskiego OW NFZ B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)122512240210151182,86
2023-11-13Koszty Dolnośląskiego OW NFZ B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)122512395611705195,54
2023-12-31Koszty Dolnośląskiego OW NFZ B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)122512832316072231,19
2022-07-26Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)83260- 
2022-12-30Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)8 3268 326-100,00
2023-01-27Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)8 3268326-100,00
2023-02-07Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)83267689-63792,35
2023-04-05Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)83267916-41095,08
2023-06-09Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)83267916-41095,08
2023-06-22Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)83267916-41095,08
2023-09-04Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)83267916-41095,08
2023-09-22Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)83268916590107,09
2023-10-12Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)83268916590107,09
2023-11-13Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)832693591033112,41
2023-12-31Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)8326111172791133,52
2022-07-26Koszty Lubelskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)86380- 
2022-12-30Koszty Lubelskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)8 6388 638-100,00%
2023-01-27Koszty Lubelskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)863886380100,00
2023-02-07Koszty Lubelskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)8638872688101,02
2023-04-05Koszty Lubelskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)86389486848109,82
2023-06-09Koszty Lubelskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)86389486848109,82
2023-06-22Koszty Lubelskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)86389486848109,82
2023-09-04Koszty Lubelskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)8638116072969134,37
2023-09-22Koszty Lubelskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)8638116072969134,37
2023-10-12Koszty Lubelskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)8638116152977134,46
2023-11-13Koszty Lubelskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)8638136635025158,17
2023-12-31Koszty Lubelskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)8638177049066204,95
2022-07-26Koszty Lubuskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)11280- 
2022-12-30Koszty Lubuskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)11281 128-100,00
2023-01-27Koszty Lubuskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1128114012101,06
2023-02-07Koszty Lubuskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)112823741246210,46
2023-04-05Koszty Lubuskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)112823621234209,40
2023-06-09Koszty Lubuskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)112823621234209,40
2023-06-22Koszty Lubuskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)112823621234209,40
2023-09-04Koszty Lubuskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)112823621234209,40
2023-09-22Koszty Lubuskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)112823621234209,40
2023-10-12Koszty Lubuskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)112823621234209,40
2023-11-13Koszty Lubuskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)112825351407224,73
2023-12-31Koszty Lubuskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)112828431715252,04
2022-07-26Koszty Łódzkiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)139680- 
2022-12-30Koszty Łódzkiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1396813968-100,00
2023-01-27Koszty Łódzkiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)13968139680100,00
2023-02-07Koszty Łódzkiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1396813585-38397,26
2023-04-05Koszty Łódzkiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)13968175273559125,48
2023-06-09Koszty Łódzkiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)13968175413573125,58
2023-06-22Koszty Łódzkiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)13968175413573125,58
2023-09-04Koszty Łódzkiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)13968175593591125,71
2023-09-22Koszty Łódzkiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)13968175593591125,71
2023-10-12Koszty Łódzkiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)13968175553587125,68
2023-11-13Koszty Łódzkiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)13968180314063129,09
2023-12-31Koszty Łódzkiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)13968203446376145,65
2022-07-26Koszty Małopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)152170- 
2022-12-30Koszty Małopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)15 21715 217-100,00
2023-01-27Koszty Małopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)152171524528100,18
2023-02-07Koszty Małopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)152173376318546221,88
2023-04-05Koszty Małopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)152174034625129265,14
2023-06-09Koszty Małopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)152174085625639268,49
2023-06-22Koszty Małopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)152174085625639268,49
2023-09-04Koszty Małopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)152174061425397266,90
2023-09-22Koszty Małopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)152174061425397266,90
2023-10-12Koszty Małopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)152174064325426267,09
2023-11-13Koszty Małopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)152174106825851269,88
2023-12-31Koszty Małopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)152174320727990283,94
2022-07-26Koszty Mazowieckiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)627860- 
2022-12-30Koszty Mazowieckiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)62 78662 786-100,00
2023-01-27Koszty Mazowieckiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)627866283650100,08
2023-02-07Koszty Mazowieckiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6278650430-1235680,32
2023-04-05Koszty Mazowieckiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6278650647-1213980,67
2023-06-09Koszty Mazowieckiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6278650796-1199080,90
2023-06-22Koszty Mazowieckiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6278650796-1199080,90
2023-09-04Koszty Mazowieckiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6278661678-110898,24
2023-09-22Koszty Mazowieckiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6278661678-110898,24
2023-10-12Koszty Mazowieckiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6278662995209100,33
2023-11-13Koszty Mazowieckiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)62786683365550108,84
2023-12-31Koszty Mazowieckiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)627867379311007117,53
2022-07-26Koszty Opolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)25630- 
2022-12-30Koszty Opolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)2 5632 563-100,00
2023-01-27Koszty Opolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)256325630100,00
2023-02-07Koszty Opolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)25632000-56378,03
2023-04-05Koszty Opolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)25632000-56378,03
2023-06-09Koszty Opolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)25632000-56378,03
2023-06-22Koszty Opolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)25632000-56378,03
2023-09-04Koszty Opolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)25632000-56378,03
2023-09-22Koszty Opolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)25632000-56378,03
2023-10-12Koszty Opolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)25632000-56378,03
2023-11-13Koszty Opolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)25631970-59376,86
2023-12-31Koszty Opolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)25631282-128150,02
2022-07-26Koszty Podkarpackiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)83060- 
2022-12-30Koszty Podkarpackiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)8 3068 306-100,00
2023-01-27Koszty Podkarpackiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)830683060100,00
2023-02-07Koszty Podkarpackiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)83068580274103,30
2023-04-05Koszty Podkarpackiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)83068580274103,30
2023-06-09Koszty Podkarpackiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)83068633327103,94
2023-06-22Koszty Podkarpackiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)83068633327103,94
2023-09-04Koszty Podkarpackiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)83068666360104,33
2023-09-22Koszty Podkarpackiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)83069166860110,35
2023-10-12Koszty Podkarpackiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)8306121523846146,30
2023-11-13Koszty Podkarpackiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)8306121513845146,29
2023-12-31Koszty Podkarpackiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)8306120733767145,35
2022-07-26Koszty Podlaskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)39270- 
2022-12-30Koszty Podlaskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)39273927-100,00
2023-01-27Koszty Podlaskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)392739270100,00
2023-02-07Koszty Podlaskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)39274513586114,92%
2023-04-05Koszty Podlaskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)39274513586114,92
2023-06-09Koszty Podlaskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)39274513586114,92
2023-06-22Koszty Podlaskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)39274513586114,92
2023-09-04Koszty Podlaskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)39274513586114,92
2023-09-22Koszty Podlaskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)39274513586114,92
2023-10-12Koszty Podlaskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)39274513586114,92
2023-11-13Koszty Podlaskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)392752451318133,56
2023-12-31Koszty Podlaskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)392781864259208,45
2022-07-26Koszty Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)177100- 
2022-12-30Koszty Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17 71017 710-100,00
2023-01-27Koszty Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)177101773525100,14
2023-02-07Koszty Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17710212523542120,00
2023-04-05Koszty Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17710212833573120,18
2023-06-09Koszty Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17710213933683120,80
2023-06-22Koszty Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17710213933683120,80
2023-09-04Koszty Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17710214373727121,04
2023-09-22Koszty Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)177103143713727177,51
2023-10-12Koszty Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)177103145713747177,62
2023-11-13Koszty Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17710271629452153,37
2023-12-31Koszty Pomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17710275289818155,44
2022-07-26Koszty Śląskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)229510- 
2022-12-30Koszty Śląskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)22 95122 951-100,00
2023-01-27Koszty Śląskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)22951229510100,00
2023-02-07Koszty Śląskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)229518449-1450236,81
2023-04-05Koszty Śląskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)229519105-1384639,67
2023-06-09Koszty Śląskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)229519125-1382639,76
2023-06-22Koszty Śląskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)229519125-1382639,76
2023-09-04Koszty Śląskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)22951321399188140,03
2023-09-22Koszty Śląskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)22951321399188140,03
2023-10-12Koszty Śląskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)22951321389187140,03
2023-11-13Koszty Śląskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)229513628713336158,11
2023-12-31Koszty Śląskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)229514741924468206,61
2022-07-26Koszty Świętokrzyskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)13300- 
2022-12-30Koszty Świętokrzyskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1 3301 330-100,00
2023-01-27Koszty Świętokrzyskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)133013300100,00
2023-02-07Koszty Świętokrzyskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)133029851655224,44
2023-04-05Koszty Świętokrzyskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)133029851655224,44
2023-06-09Koszty Świętokrzyskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)133029851655224,44
2023-06-22Koszty Świętokrzyskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)133029851655224,44
2023-09-04Koszty Świętokrzyskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)133030191689226,99
2023-09-22Koszty Świętokrzyskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)133030191689226,99
2023-10-12Koszty Świętokrzyskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)133030191689226,99
2023-11-13Koszty Świętokrzyskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)133038692539290,90
2023-12-31Koszty Świętokrzyskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)133056974367428,35
2022-07-26Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)24190- 
2022-12-30Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)2 4192 419-100,00
2023-01-27Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)241924190100,00
2023-02-07Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)24192550131105,42
2023-04-05Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)24192550131105,42
2023-06-09Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)24192650231109,55
2023-06-22Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)24192650231109,55
2023-09-04Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)24192685266111,00
2023-09-22Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)24192685266111,00
2023-10-12Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)24192718299112,36
2023-11-13Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)24193086667127,57
2023-12-31Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)241939251506162,26
2022-07-26Koszty Wielkopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)109210- 
2022-12-30Koszty Wielkopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)10 92110 921-100,00
2023-01-27Koszty Wielkopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)10921109210100,00
2023-02-07Koszty Wielkopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)10921132492328121,32
2023-04-05Koszty Wielkopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)10921133572436122,31
2023-06-09Koszty Wielkopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)10921133452424122,20
2023-06-22Koszty Wielkopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)10921133452424122,20
2023-09-04Koszty Wielkopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)10921134902569123,52
2023-09-22Koszty Wielkopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)10921141503229129,57
2023-10-12Koszty Wielkopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)109212111910198193,38
2023-11-13Koszty Wielkopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)109212122810307194,38
2023-12-31Koszty Wielkopolskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)109212146410543196,54
2022-07-26Koszty Zachodniopomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75590- 
2022-12-30Koszty Zachodniopomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7 5597 559-100,00
2023-01-27Koszty Zachodniopomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)755975590100,00
2023-02-07Koszty Zachodniopomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75596303-125683,38
2023-04-05Koszty Zachodniopomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75596331-122883,75
2023-06-09Koszty Zachodniopomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75596331-122883,75
2023-06-22Koszty Zachodniopomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75596331-122883,75
2023-09-04Koszty Zachodniopomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75596373-118684,31
2023-09-22Koszty Zachodniopomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75596373-118684,31
2023-10-12Koszty Zachodniopomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75596373-118684,31
2023-11-13Koszty Zachodniopomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75597203-35695,29
2023-12-31Koszty Zachodniopomorskiego OW NFZB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)755996572098127,75

Wersja
planu finansowego NFZ
Wyszczególnienie pozycji planu finansowego wraz z nazwąPlan na 2023 rok [tys. PLN] APlan po zmianie [tys. PLN] BRóżnica B-A [tys. PLN]Dynamika B/A [%]
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2022 ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA W POROZUMIENIU Z MINISTREM FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ W DNIU 26 LIPCA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)2000000-100
PLAN FINANSOWY NFZ NA 2023 R. Z DNIA 30 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)200000200000-100,00
PLAN FINANSOWY NFZ NA 2023 R. Z DNIA 27 STYCZNIA R. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)200000200164164100,08
PLAN FINANSOWY NFZ NA 2023 R. Z DNIA 7 LUTEGO R. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)2001642001640100,00
PLAN FINANSOWY NFZ NA 2023 R. Z DNIA 5 KWIETNIA R. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)20016421301412850106,42
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2023 Z DNIA 9 CZERWCA 2023 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)20016421387213708106,85
PLAN FINANSOWY NFZ NA 2023 R. Z DNIA 22 CZERWCA 2023 R. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)20016421387213708106,85
PLAN FINANSOWY NFZ NA 2023 R. Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2023 R. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)20016425018650022124,99
PLAN FINANSOWY NFZ NA 2023 R. Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2023 R. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)20016427044670282135,11
PLAN FINANSOWY NFZ NA 2023 R. Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2023 R. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)20016428197781813140,87
PLAN FINANSOWY NFZ NA 2023 R. STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 166/2023/DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 13 LISTOPADA 2023 R. W SPRAWIE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)20016429514994985147,45
OSTATECZNY PLAN FINANSOWY NFZ NA ROK 2023B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)200164334562134398167,14

 

Plan finasowy na rok 2022

 

Data
publikacji 
Koszty
wskazanego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Wyszczególnienie
pozycji planu finasnowego wraz z nazwą
Plan na 2022 r. [tys. PLN] APlan po zmianie [tys. PLN] BRóżnica [tys. PLN]
B-A
Dynamika B/A [%]
2021-07-30Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)113670- 
2022-03-28Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)11367113670100,00
2022-07-14Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)11367113670100,00
2022-12-23Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)11367130631696114,92
2022-12-31Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)11367133131946117,12
2021-07-30Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)84150- 
2022-03-28Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)841584150100,00
2022-07-14Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)841584150100,00
2022-12-23Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)841585149992,84
2022-12-31Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)841585149992,84
2021-07-30Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)91710- 
2022-03-28Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)917191710100,00
2022-07-14Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)917191710100,00
2022-12-23Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)91718615-55693,94
2022-12-31Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)91718615-55693,94
2021-07-30Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)34430- 
2022-03-28Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)344334430100,00
2022-07-14Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)344334430100,00
2022-12-23Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)34433000-44387,13
2022-12-31Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)34433008-43587,37
2021-07-30Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)106940- 
2022-03-28Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)10694106940100,00
2022-07-14Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)10694106940100,00
2022-12-23Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1069411265571105,34
2022-12-31Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1069411275581105,43
2021-07-30Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)132020- 
2022-03-28Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)13202132020100,00
2022-07-14Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)13202205507348155,66
2022-12-23Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)132022485211650188,24
2022-12-31Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)132022491211710188,70
2021-07-30Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)253430- 
2022-03-28Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)25343253430100,00
2022-07-14Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)253433573610393141,01
2022-12-23Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)253433894313600153,66
2022-12-31Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)253433908313740154,22
2021-07-30Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)31480- 
2022-03-28Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)314831480100,00
2022-07-14Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)314831480100,00
2022-12-23Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)31481500-164847,65
2022-12-31Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)31481500-164847,65
2021-07-30Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75970- 
2022-03-28Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)759775970100,00
2022-07-14Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)759775970100,00
2022-12-23Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75978007410105,40
2022-12-31Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75978010413105,44
2021-07-30Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)47440- 
2022-03-28Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)4744476925100,53
2022-07-14Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)4744476925100,53
2022-12-23Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)47443388-135671,42
2022-12-31Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)47443388-135671,42
2021-07-30Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)94100- 
2022-03-28Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)941094100100,00
2022-07-14Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)9410172517841183,33
2022-12-23Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)9410182968886194,43
2022-12-31Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)9410183198909194,68
2021-07-30Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)174810- 
2022-03-28Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17481174810100,00
2022-07-14Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17481174810100,00
2022-12-23Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1748117047-43497,52
2022-12-31Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1748117077-40497,69
2021-07-30Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)46340- 
2022-03-28Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)463446340100,00
2022-07-14Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)463446340100,00
2022-12-23Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)46342588-204655,85
2022-12-31Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)46342588-204655,85
2021-07-30Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)48370- 
2022-03-28Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)483748370100,00
2022-07-14Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)483748370100,00
2022-12-23Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)48373300-153768,22
2022-12-31Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)48373300-153768,22
2021-07-30Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)150330- 
2022-03-28Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)15033150330100,00
2022-07-14Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)15033150330100,00
2022-12-23Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1503312445-258882,78
2022-12-31Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1503312445-258882,78
2021-07-30Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)58990- 
2022-03-28Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)589958990100,00
2022-07-14Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)589958990100,00
2022-12-23Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)5899590910100,17
2022-12-31Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)5899593738100,64

Wersja planu finansowego NFZWyszczególnienie pozycji planu finansowego wraz z nazwąPlan na 2022 rok [tys. PLN] APlan po zmianie [tys. PLN] BRóżnica
B-A [tys. PLN]
Dynamika
B/A [%]
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2022 ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA W POROZUMIENIU Z MINISTREM FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ W DNIU 30 LIPCA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1544180-100
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK Z DNIA 28 MARCA 2022 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)15441815444325100,02
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK Z DNIA 14 LIPCA 2022 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)15441818002525607116,58
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK Z DNIA 23 GRUDNIA 2022 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)15441818073226314117,04
OSTATECZNY PLAN FINANSOWY NFZ NA ROK 2022B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)15441818128426866117,4

 

 Plan finansowy na rok 2021

 

Data publikacji Koszty wskazanego Oddziału Wojewódzkiego NFZWyszczególnienie pozycji planu finasnowego wraz z nazwąPlan na 2021 rok [tys. PLN] APlan po zmianie [tys. PLN] BRóżnica B-A [tys. PLN]Dynamika B/A [%]
2021-04-22Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)568456840100
2021-06-25Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)568456840100
2021-07-07Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)568456840100
2021-10-27Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)568489183234157
2021-12-13Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)56848 0002316141
2021-12-22Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)568480002316141
2021-12-31Koszty Dolnośląskiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)568480002316141
2021-04-22Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)420842080100
2021-06-25Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)420842080100
2021-07-07Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)420882684060196
2021-10-27Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)4208121787970289
2021-12-13Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)420896605452230
2021-12-22Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)420896605452230
2021-12-31Koszty Kujawsko-Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)420856001392133
2021-04-22Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)458645860100
2021-06-25Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)458645860100
2021-07-07Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)458645860100
2021-10-27Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)458677063120168
2021-12-13Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)458662961710137
2021-12-22Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)458662961710137
2021-12-31Koszty Lubelskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)458662961710137
2021-04-22Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)172117210100
2021-06-25Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)172117210100
2021-07-07Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)172117210100
2021-10-27Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17211624-9794
2021-12-13Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17211624-9794
2021-12-22Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17211624-9794
2021-12-31Koszty Lubuskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)17211624-9794
2021-04-22Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)534753470100
2021-06-25Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)53475550203104
2021-07-07Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)53475550203104
2021-10-27Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)5 347107415 394201
2021-12-13Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)5 347107415394201
2021-12-22Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)5 347107415394201
2021-12-31Koszty Łódzkiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)5 34710 7415394201
2021-04-22Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6 60166010100
2021-06-25Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6 60166010100
2021-07-07Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6 60166010100
2021-10-27Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6 60187462145132
2021-12-13Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6 60199923391151
2021-12-22Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6 60199923391151
2021-12-31Koszty Małopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)6 60199923391151
2021-04-22Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12 670126700100
2021-06-25Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12 670126700100
2021-07-07Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12 670126700100
2021-10-27Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12 6704115828488325
2021-12-13Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12 6704933736667389
2021-12-22Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12 6704933736667389
2021-12-31Koszty Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)12 6704933736667389
2021-04-22Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1 87418740100
2021-06-25Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1 87418740100
2021-07-07Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1 87418740100
2021-10-27Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1 87418740100
2021-12-13Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1 87418740100
2021-12-22Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1 87418740100
2021-12-31Koszty Opolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)1 874192450103
2021-04-22Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)379937990100
2021-06-25Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)379937990100
2021-07-07Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)37994399600116
2021-10-27Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)379969063107182
2021-12-13Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)379969133114182
2021-12-22Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)379969133114182
2021-12-31Koszty Podkarpackiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)379969133114182
2021-04-22Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)367236720100
2021-06-25Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)367236720100
2021-07-07Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)367236720100
2021-10-27Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)36723635-3799
2021-12-13Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)36723840168105
2021-12-22Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)36723840168105
2021-12-31Koszty Podlaskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)36723840168105
2021-04-22Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)470547050100
2021-06-25Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)470547050100
2021-07-07Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)470547050100
2021-10-27Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)47051573711032334
2021-12-13Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)4705129378232275
2021-12-22Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)4705129378232275
2021-12-31Koszty Pomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)4705129378232275
2021-04-22Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)874087400100
2021-06-25Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)874087400100
2021-07-07Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)874087400100
2021-10-27Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)87401941610676222
2021-12-13Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)87401941610676222
2021-12-22Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)87401941610676222
2021-12-31Koszty Śląskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)87401941610676222
2021-04-22Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)231723170100
2021-06-25Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)231723170100
2021-07-07Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)231723170100
2021-10-27Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)23172219-9896
2021-12-13Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)2317900-141739
2021-12-22Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)2317900-141739
2021-12-31Koszty Świętokrzyskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)2317900-141739
2021-04-22Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)241924190100
2021-06-25Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)241924190100
2021-07-07Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)241924190100
2021-10-27Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)24192396-2399
2021-12-13Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)24192035-38484
2021-12-22Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)24192035-38484
2021-12-31Koszty Warmińsko-Mazurskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)24192035-38484
2021-04-22Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)751675160100
2021-06-25Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75168016500107
2021-07-07Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)75168016500107
2021-10-27Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7516121984682162
2021-12-13Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7516121984682162
2021-12-22Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7516121984682162
2021-12-31Koszty Wielkopolskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7516121984682162
2021-04-22Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)295029500100
2021-06-25Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)295029500100
2021-07-07Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)295029500100
2021-10-27Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)295059292979201
2021-12-13Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)295056252675191
2021-12-22Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)295056252675191
2021-12-31Koszty Zachodniopomorskiego OW Narodowego Funduszu ZdrowiaB2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)295056252675191

  

Wersja planu finansowego NFZWyszczególnienie pozycji planu finansowego wraz z nazwąPlan na 2021 rok [tys. PLN] APlan po zmianie [tys. PLN] BRóżnica
B-A [tys. PLN]
Dynamika
B/A [%]
ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2021B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7880900100.000
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z DNIA 22 KWIETNIA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)78809788090100.000
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z DNIA 25 CZERWACA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7880979512703101.000
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z DNIA 7 LIPCA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)78809841725363106.805
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7880916138182572204.775
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2021 Z DNIA 13 GRUDNIA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7880916138882579204.784
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA ROK 2021 Z DNIA 22 GRUDNIA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7880916138882579204.784
OSTATECZNY PLAN FINANSOWY NFZ NA 2021 R.B2.3.3 (ratunkowy dostęp do technologii lekowej)7880915737878569199.695